Merima Njegomir pobegla iz izolacije! Briga je za policiju! (PAPARACO FOTKE)

   Oglušila se o naredbe...

Merima Njegomir pobegla iz izolacije! Briga je za policiju! (PAPARACO FOTKE) Merima Njegomir pobegla iz izolacije! Briga je za policiju! (PAPARACO FOTKE)
Celebrity
Merima Njegomir pobegla iz izolacije! Briga je za policiju! (PAPARACO FOTKE)

   Oglušila se o naredbe...

Opa! Merima Njegomir ima 66 godina, ali je ipak izašla u kupovinu iako je to strogo zabranjeno zbog pandemije!

Merima Njegomir ne poštuje policijski čas?

Istina, nije se mnogo zadržala, ali zakon je isti za sve starije od 65 i glasi – nema nigde da se mrdne! Merima, platićeš debelo ako te ulovi policija!

PROČITAJTE JOŠ: Saša Matić za VASKRS! Novi koncert SA TERASE!

PROČITAJTE JOŠ: Nakon komplikacija u trudnoći i prevremenog porođaja, Nadežda rešila da se osami! Presekla je – Traži stan!

PROČITAJTE JOŠ: Šijan u vezi sa Veljkovom svastikom? Ostavio verenicu pa se provodi sa Bojanom!

Podsetimo, Merima Njegomir se početkom ove godine našla na stubu srama jer ju je javnost osudila, ni manje ni više nego zbog para.

Naime, pe­va­či­ca dr­ža­vi du­gu­je ogro­man no­vac za izna­j­mlji­va­nje sta­na u cen­tru Beo­gra­da, ko­ji še­st i po go­di­na ni­je pla­ća­la. Na sve na­či­ne je po­ku­ša­va­la da izbe­g­ne i da ospo­ri taj dug, ali bez uspe­ha.

Su­đe­nje je du­go tra­ja­lo, pa je na kra­ju pre­ma pre­su­di Pr­vog osnov­nog su­da, do­ne­toj u ma­ju 2016. go­di­ne, du­žna da pla­ti ki­ri­je za nekretni­nu u ko­joj je ži­ve­la 16 go­di­na. Dug se na­go­mi­lao i izno­si 35.000 do­la­ra. Ta­da je do­ne­ta odlu­ka da se dr­ža­va na­mi­ri ta­ko što će od Me­ri­me me­se­č­no odu­zi­ma­ti dve tre­ći­ne pla­te, s ob­zi­rom na to da je ona ta­da ra­di­la kao ured­nik na RTS. Pri­ma­nja su joj bi­la 60.000 di­na­ra, što znači da je 40.000 odla­zi­lo za ot­pla­tu du­ga. Pe­va­či­ca ni­je že­le­la da se sa­gla­si sa ova­kvom pre­su­dom, pa je kra­jem 2017. na­pu­sti­la po­sao na Jav­nom se­r­vi­su, a sve s ci­ljem da pro­du­ži rok za vra­ća­nje no­v­ca. Me­đu­tim, dr­ža­va je on­da na­šla dru­go re­še­nje.

Osim zbog či­nje­ni­ce da je 16 go­di­na ži­ve­la u dr­žav­nom sta­nu i da izbe­ga­va da pla­ti dug za to, Me­ri­ma je osu­de jav­nos­ti za­ra­di­la i za­to što je po­red dve pen­zi­je ima­la i pla­tu na RTS. Kad se sve to sa­be­re, ona je me­se­č­no do­bi­ja­la čak 147.000 di­na­ra.

– Po­sao ko­ji ja ra­dim ne mo­že da ra­di sva­ko. Za to je po­tre­b­no mi­ni­mum 30 go­di­na isku­stva. Evo, neka me smene i ne­ka do­ve­du ne­kog mla­đeg, ali vam ga­ran­tu­jem da taj ne­ko ne­će mo­ći da ra­di ovo što ja ra­dim – go­vo­ri­la je ona svo­je­vre­me­no.

Pe­va­či­cu ni­su sme­ni­li sa RTS, već je ona sa­ma na­pu­sti­la po­sao. Od ta­da su pro­šle dve go­di­ne, a Jav­ni se­r­vis još ni­je sao­p­štio ime Me­ri­mi­ne za­me­ne, i to na­j­bo­lje pokazuje ko­li­ko je ona bi­la „ne­za­me­nji­va“.